Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu

Thông tư quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường

Ngày 2/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 41/ 2013/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường


Theo đó, Thông tư đưa ra các quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam, quy trình chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam, Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam, chứng nhận lại sản phẩm đạt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam, gắn nhãn xanh Việt Nam… 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm đánh giá hồ sơ đăng kí chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam trên cơ sở xác định mức độ phù hợp của hồ sơ đăng ký với tiêu chí Nhãn xanh. 

Doanh nghiệp được cấp Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam có trách nhiệm lập báo cáo số lượng sản phẩm đã sản xuất, kinh doanh được gắn Nhãn xanh Việt Nam về Tổng cục Môi trường để tổng hợp. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2014.


Ý kiến khách hàng

Hợp tác với công ty Minh Hùng mang lại hiệu quả rất lớn.