Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu

Contact us

 
 *
 
 *
 
 *
Email: 
 *
*
 
 
Company name:

Minh Hung Pigment Private Enterprise

Address

D7 Road, Nam Tan Uyen Industrial Park, Tan Uyen Ward, Binh Duong County, Vietnam

Email

'botmauminhhung@gmail.com'

Phone

0913812206/ 06503641583

Testimonials

Hợp tác với công ty Minh Hùng mang lại hiệu quả rất lớn.